Evo ko i kako može da dobije 1,2 miliona za kupovinu seoskih kuća

Konkurs za dodelu napuštenih seoskih kuća mladima koji žele da žive na selu biće, prema najavama nadležnih, raspisan u ponedeljak, 28. juna. Za realizaciju ovog programa iz budžeta je izdvojeno 500 miliona dinara, a ponaosob svaki korisnik može da dobije 1,2 milion dinara. Kako je izjavio ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, reč je o dodeli prvih 500 kuća mladim poljoprivredne, veterinarske, mediciniske, učiteljske struke, a plan je da se u okviru programa na ovaj način podeli čak 200.000 kuća po selima širom zemlje. Reč je o programu dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Srbije za 2021. godinu, za koji je Vlada donela uredbu.

Pravo da konkurišu za ovaj iznos bespovratnih sredstava imaće državljani Srbije, sa prebivalištem na teritoriji naše zemlje, mlađi od 45 godina i bez nekretnine u vlasništvu. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1,2 miliona dinara. Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom ne može biti veća od tog iznosa. 

Šta je seoska kuća sa okućnicom

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima, navodi se u uredbi. Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, mora da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje.

To znači da je bezbedna i uslovna za stanovanje, da poseduje infrastrukturu – kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i da postoji pristup do seoske kuće sa okućnicom preko tvrdog puta.

Ne sme da se nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Kuća mora da bude u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili da neki od tih objekata postoji u susednim selima.

Živopisno selo Nadrlje (foto: mapio)

Takođe, seoska kuća mora da bude upisana u katastar na ime prodavca, i ne sme da bude opterećena hipotekom niti bilo kojim drugim teretom.

Ne sme da postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole.

Us sve navedeno, kupoprodajna cena mora biti u granicama tržišne vrednosti, a ni kuća, niti okućnica ne smeju da budu predmet sudskog spora, niti da postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi.

Uslovi za konkurisanje 

Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji obavezno ispunjavaju sve sledeće uslove: Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu), da su državljani Republike Srbije, da imaju prebivalište na teritoriji Srbije, da imaju manje od 45 godina života, da su podnosioci prijave u bračnoj zajednici ili trajnijoj vanbračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave ili je podnosilac prijave samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik ili poljoprivrednica.

Dalje, da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da nisu nepokretnost prodali ili poklonili u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa.

U momentu podnošenja prijave oni koji konkurišu za bespovratna srestva za kupovinu seoske kuće ne smeju da imaju bilo kakvih neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa.

Sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu moraju da ispune oba supružnika ilivanbračna partnera koji su podnosioci prijave.

Alternativni uslovi 

Pored svih obaveznih uslova za učešće na javnom konkursu, podnosioci prijave treba da ispunjavaju i jedan od četiri alternativno propisana uslova, predviđeno je uredbom.

  • da žive na selu samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice.
  • da poseduju formalno obrazovanje iz oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine ili su prosvetni radnici i zanatlije.
  • da žive u gradskim sredinama samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice i imaju nameru da žive na selu.
  • da obavljaju poslove čija je priroda takva da ih mogu raditi od kuće na selu.

Podnosioci prijave mogu konkurisati samo jednom prijavom.

Budući vlasnici seoskih kuća neće smeti da je prodaju u narednih deset godina, niti smeju da je stavljaju pod hipoteku tokom pet godina od sklapanja kupoprodajnog ugovora. Kuća mora biti pokrivena osiguranjem tokom deset godina.

Kako se prijavljuje

Precizno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom pošiljkom na adresu: Bulevar Mihajla Pupina broj 2a, 11070 Novi Beograd ili se dostavlja predajom na pisarnicu na toj adresi, predviđeno je uredbom.

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – sredstva za dodelu bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom – NE OTVARATI“, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.

Kako se navodi – prijave koje nisu podnete na takav način – neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine.

Bespovratna sredstva će se dodeljivati, kako se ističe, po redosledu podnetih prijava – do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *