Javni konkurs za imenovanje direktora Kulturnog centra Rekovac

На основу члана 12. Статута Културног центра општине Рековац, Управни одбор установе на основу одлуке број 136-1/2021. од 23.09.2021. године расписује

Ј А В Н И К О Н К У Р С
за
именовање директора
Културног центра општине Рековац
на период од четири године

Услови конкурса:

1) Општи услови (кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави):
– извод из матичне књиге рођених,
– уверење о држављанству Републике Србије
– уверење да није осуђиван и да се против кандидата не води истрага, да није
подигнута оптужница, да опптужница није ступила на правну снагу, да није донета
првостепена осуђујућа пресуда
– извод из казнене евиденције надлежног МУП-а
– уверење о општој здравственој способности

2) Посебни услови:
– стечено високо образовање на основним академским студијама
– радно искуство од пет година у својој струци
– пребивалиште на територији општине Рековац
– знање страног језика
-познавање рада на рачунару

Право учешћа на конкурсу имају сва физичка лица која испуњавају горе наведене услове.

Рок за пријављивање на кокурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту општине Рековац у листу “Послови“, “Левачке новине” и у дневном листу “Данас”.

Сви кандидати су дужни да уз конкурсну документацију доставе и Програм рада и развоја установе.

Пријаве по конкурсу и конкурсну документацију доставити на адресу:
Културни центар општине Рековац
-за конкурс- (не отварати)
Ул. Краља Петра I број 60
35 260 Рековац

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у обзир.

Председник Управног одбора
Немања Ивановић

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *